Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lędzinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Kapias.
 • E-mail: instruktor@biblioteka.powiat.pl
 • Telefon: +32 708 03 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach
 • Adres: ul. Lędzińska 24
  43-140 Lędziny
 • E-mail: dyrektor@biblioteka.powiat.pl
 • Telefon: +32 708 03 19

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Do wejścia bocznego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Przy wejściu znajduje się dzwonek.
 2. W budynku znajduje się winda.
 3. Nad wejściem głównym z lewej strony budynku znajduje się informacja głosowa naprowadzająca dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak pętli głosowych. Budynek nie posiada bramek.
 4. Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna, która ułatwia odnalezienie pomieszczeń biblioteki.
 5. W budynku korytarze o szerokości ok. 1,90 m
 6. Wewnątrz budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.